Všeobecné podmínky

§ 1. Obecné
1. Kupující odesláním objednávky akceptuje naše dodací a platební podmínky jako závazné. 2. Odchylky od našich prodejních podmínek, zejména odlišné podmínky, platí pouze tehdy, pokud jsou námi výslovně písemně potvrzeny. 3. Změny a doplňky potvrzení objednávky předložených k těmto podmínkám nebo k uzavřeným smlouvám jsou právně účinné pouze tehdy, pokud byly námi písemně potvrzeny. 4. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího jsou platné pouze v případě, že nám byly včas oznámeny a nejsou-li v rozporu s jednotlivými smluvními ustanoveními nebo s následujícími ustanoveními.

§ 2 Příkazy
1. Naše nabídky jsou nezávazné. 2. Smlouva vzniká až písemným a výslovným potvrzením objednávky nebo dodáním zboží a fakturou. 3. Odchylky objednaného nebo dodaného zboží od objednávky, zejména pokud jde o materiál a provedení, zůstávají v rámci technického pokroku výslovně vyhrazeny.

§ 3 Odstoupení ze strany dodavatele
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud: a) V rozporu s předpokladem existujícím před uzavřením smlouvy bude zjištěno, že kupující není bonitní. Špatný úvěr lze bez dalšího předpokládat v případě směnečného nebo šekového protestu, zastavení platby kupujícím nebo neúspěšného pokusu kupujícího o exekuci. Není nutné, aby byl zapojen vztah mezi dodavatelem a kupujícím. b) ukáže se, že kupující uvedl nesprávné údaje o své bonitě a tyto údaje mají značný význam. c) zboží podléhající výhradě vlastnictví dodavatele je prodáváno jiným způsobem než v rámci běžné obchodní činnosti kupujícího, zejména formou zajišťovacího převodu nebo zástavy. Výjimky z tohoto existují pouze v případě, že dodavatel dal písemný souhlas s prodejem.

§ 4 Ceny
1. Účtovány budou ceny platné v den dodání (poslední platný ceník). Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, platí naše ceny „ze závodu“ bez balného, ​​poštovného, ​​dopravného, ​​pojištění a jiných nákladů na dopravu; tyto budou fakturovány samostatně. 2. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 3. Ceny jsou uvedeny v eurech

§ 5 Dodání a odeslání
1. Místem plnění dodávky je příslušné distribuční centrum. 2. Dohodnuté dodací lhůty začínají běžet až poté, co obdržíme všechny dokumenty, které je zákazník povinen předložit k dokončení objednávky. 3. Dílčí dodávky jsou povoleny. 4. Zboží je dodáno na riziko a náklady kupujícího. 5. Typ zásilky je na našem uvážení, bez odpovědnosti za nejlevnější variantu dopravy. Doprava je sbírka. V případě urgentních, expresních nebo leteckých zásilek bude účtována dodatečná částka. Pokud vzniknou další náklady na dopravu, vyhrazujeme si právo je vypočítat. Je na kupujícím, zda si přepravní pojištění sjedná. 6. Jsme zproštěni povinnosti dodat zcela nebo zčásti, pokud se dodání stane nemožným z provozních nebo mimoprovozních důvodů, za které neneseme odpovědnost. Takové důvody nás opravňují k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy, aniž by kupující měl právo na náhradu. 7. Pokud je zpoždění nebo nemožnost způsobena okolnostmi, za které neseme odpovědnost, má zákazník právo na zákonné právo na odstoupení, pokud jsou splněny předpoklady. Nároky na náhradu škody z důvodu zpoždění nebo nemožnosti jsou vyloučeny v rozsahu povoleném zákonem. V opačném případě je kupující v případě prodlení, za které odpovídá dodavatel, oprávněn uplatnit další práva pouze tehdy, pokud bezvýsledně uplynula jím stanovená doba odkladu v délce alespoň tří týdnů od vzniku prodlení. 8. Podání konkurzního nebo vyrovnacího řízení, předložení čestného prohlášení o soupisu majetku, platební potíže, znalost výrazného zhoršení finanční situace zákazníka nebo změna vlastnictví společnosti zákazníka nás opravňuje k zastavení dodávek. okamžitě a ke splnění smlouvy odmítnout stávající smlouvy. 9. Výměna nebo připsání příslušenství je vyloučeno.

§ 6 Platba
1. Naše faktury jsou splatné do 30 dnů od data vystavení faktury. Pokud obdržíme platbu do 14 dnů od data vystavení faktury, poskytujeme slevu 2 %. 2. Při inkasu poskytujeme slevu 3 %. Poplatky za vrácená inkasa jdou k tíži kupujícího. 2. Platí všechny bezhotovostní platby

Naposledy prohlíženo